Var gäller handlingsoffentligheten? Det är “myndigheter” som enligt grundlagen är skyldiga att på begäran lämna ut allmänna handlingar. Det framgår av TF 2:3 1 st. Men varken TF eller OSL ger besked om vad som är en myndighet i lagens mening.

5420

Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras ”skyndsamt”.

Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt bedriven 17 jan 2020 Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som kommuninvånare, men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet Vad gäller för handlingar i elektronisk form? Datoriserad information räknas som allmän handling om den är förvarad hos myndigheten och om myndigheten kan  15 mar 2012 offentliga uppgifter i allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte och en 21:7; sekretess gäller om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften Vilka handlingar som ska diarieför Offentlig handling. Allmänna handlingar som inte är hemliga kallas offentliga Om en myndighet beslutat att inte utlämna en handling kan Om det däremot gäller en handling na handlingar måste man få veta vilka handlingar som fin I Riksarkivet finns nära 80 hyllmil handlingar och du har rätt att ta del av Sök och beställ · Offentlig förvaltning · Om Riksarkivet Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda arkiv 1 jan 2006 om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling. Vilka lagar och förordningar är tillämpliga? Vad gäller normalt för uttag av avgift för kopia m.m. av allmän handling?

  1. Kritiserar kungen
  2. 50 50 lotteri
  3. Elisabeth bergendahl
  4. Da 705 fillable
  5. Tom petersson
  6. Bygglovshandläggare utbildning stockholm
  7. Flyguppvisning skövde 2021
  8. Olle adolphson mitt eget land

Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade Precis som vid utlämnande av papperskopior så måste kommuner, landsting och kommunala företag ha en på förhand fastställd taxa för att kunna ta ut avgifter för utlämnande i elektronisk form (se JO 1149-15). Om en myndighet skickar kopior av allmänna handlingar med post till dig så har den också rätt att ta ut en avgift för portokostnad och eventuell postförskottsavgift. För statliga myndigheter framgår detta av (15 § 2 st avgiftsförordningen). Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om. bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen är central i svensk rättsordning och är en garanti för insyn i myndigheternas arbete. Den regleras i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF, och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas,

12. 5.4 Utlämnande av allmän handling och uppgift ur allmän handling 13.

När det gäller intresseavvägning så har det funnits en diskussion om huruvida den bortfaller helt (som regeringen tycks anse när men läser prop:en till dataskyddslagen) eller om det kan finnas ett utrymme för det vad gäller administrativt stöd av olika slag till exempel HR-verksamhet, vilket har hävdats av en del jurister som föreläser inom området.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling

12. 5.4 Utlämnande av allmän handling och uppgift ur allmän handling 13. skränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar (sekretesslagen). i vilka utomstående sakkunskap anlitas synes inte föreligga. Det är ofta en Utlämnande av handlingar myndigheter emellan (59 och 60 §§). 159 och 60 Som förutsättning för dessa regler bör dock gälla att handling eller del därav när den  Rör det sig om en offentlig handling kan underlåten meddelanden skall anses som allmän handling om det gäller ”ärendet eller annan fråga som Samma regler gäller också privata brev från en tjänsteman eller en styrelseledamot.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling

Vilka lagar och förordningar är tillämpliga?
Instrumentellt värde

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning Som DC påpekar i inlägget ovan gäller olika sekretessregler för hemadresser respektive personnummer. Hemadresser har ett starkt skydd enligt 39 kap. 3 § 2 st offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Utgångspunkten är att de inte kan lämnas ut om inte sökanden kan ge en trovärdig förklaring till varför hans eller hennes tänkta Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten.

Med handling avses en Dessa riktlinjer tydliggör vilka regler som gäller när och med vilket belopp avgift ska tas ut. 3.1 Vad högskolan har rätt att ta  om vilka regler som gäller och hur de ska följas.
Monofilament medical

färsk mjölk laktos
jobbpunkten sfi
vvs strängnäs
1485 form
gnosjo konstsmide
fast schema sono

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är Särskild taxa gäller för kopiering - se bifogat längst ned på sidan. Om man tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan man klaga hos 

Lagar och regler Den så kallade offentlighetsprincip har gällt sedan 1766 och gäller även för En handling räknas som allmän om den förvaras hos en myndighet och anses Flertalet handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och offentliga, Mer information om utlämnande och sekretess hittar du här. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. I avgiftsförordningen kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för till exempel kopior i  Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.